Rotary Centre in Thailand

2559-60 / 2016-17

กรกฎาคม-สิงหาคม (July-August)

» สกู๊ปพิเศษ “แชมเปี้ยนแห่งชัตตานูก้า”
» บทความ “ความโดดเด่นของตราโรตารี”
» Insider “กรรมการบริหารใหม่เข้ารับตำแหน่ง” & “การเฉลิมฉลองครบ 100 ปี"

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

» Special Scoop “Champion of Chattanooga”
» Article “Brand aid”
» Insider “New directors take office” & “The celebration of the century”

Click for e-magazine

Download magazine

กันยายน-ตุลาคม (September-October)

» วิธีการสแกน “คิวอาร์โค้ด”
» สกู๊ปพิเศษ “โรตารีกับสันติภาพ”
» Insider “Convention: ส่วนผสมของดนตรี”

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

» How to Scan “QR Code”
» Special Scoop “Rotary and Peace”
» Insider “Convention: Musical Melange”

Click for e-magazine

Download magazine

พฤศจิกายน-ธันวาคม (November-December)

» เรื่องที่เน้นความสำคัญของโรตารี
» สกู๊ปพิเศษ “My King – กษัตริย์ของฉัน”
» Insider “สนเทศโรตารี” & “Convention: เมืองแห่งสันติภาพ”

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

» Six areas of Focus
» Special Scoop “My King”
» Insider “Convention: Musical Melange”

Click for e-magazine

Download magazine

มกราคม-กุมภาพันธ์ (January-February)

» บทความ “การพูดที่สนับสนุนการขจัดข้อโต้แย้ง”
» สกู๊ปพิเศษ “ภารกิจฉุกเฉิน” & “ภัยพิบัติ..เรื่องใกล้ตัวโรตารี”
» Convention: อาหารภาคใต้

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

» Article “Speaking our for Conflict resolution”
» Special Scoop “In case of emergency” & “Disaster … A matter close to Rotary”
» Convention “Southern Food”

Click for e-magazine

Download magazine

มีนาคม-เมษายน (March-April)

» สกู๊ปพิเศษ “Multidistrict Conference”
» บทความ “What it’s Like”
» Convention: “การประชุมทัศนศึกษา”

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

» Special Scoop “Multidistrict Conference”
» Article “What it’s Like”
» Convention “Field Trips”

Click for e-magazine

Download magazine

พฤษภาคม-มิถุนายน (May-June)

» สนเทศโรตารี
» ประกวดภาพถ่าย “จับจ้อง มองใจ ผู้ชนะรางวัล”
» Convention

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

» Rotary Information
» Special Scoop “Focus on our contest winners”
» Rotary International Convention

Click for e-magazine

Download magazine

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการผู้ช่วย
อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330)
นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ (3340)
อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350)
อน.ณรัทฐา สีน้ำเงิน (3360)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (3330)
ผวภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ (3340)
ผวภ.เจสัน ลิม (3350)
ผวภ.อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330)
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340)
อผภ.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (3350)
อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360)
ผวล.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330)
ผวล.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340)
ผวล.มารศี สกุลหลิว (3350)
ผวล.นิธิ สูงสว่าง (3360)


ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org