Rotary Centre in Thailand

ปีโรตารี | Rotary Year

2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11

2559-60 / 2016-17

กรกฎาคม-สิงหาคม (July-August)

ในฉบับ
» สกู๊ปพิเศษ “แชมเปี้ยนแห่งชัตตานูก้า”
» บทความ “ความโดดเด่นของตราโรตารี”
» Insider “กรรมการบริหารใหม่เข้ารับตำแหน่ง” & “การเฉลิมฉลองครบ 100 ปี"

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Special Scoop “Champion of Chattanooga”
» Article “Brand aid”
» Insider “New directors take office” & “The celebration of the century”

Click here

กันยายน-ตุลาคม (September-October)

ในฉบับ
» วิธีการสแกน “คิวอาร์โค้ด”
» สกู๊ปพิเศษ “โรตารีกับสันติภาพ”
» Insider “Convention: ส่วนผสมของดนตรี”

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» How to Scan “QR Code”
» Special Scoop “Rotary and Peace”
» Insider “Convention: Musical Melange”

Click here

พฤศจิกายน-ธันวาคม (November-December)

ในฉบับ
» เรื่องที่เน้นความสำคัญของโรตารี
» สกู๊ปพิเศษ “My King – กษัตริย์ของฉัน”
» Insider “สนเทศโรตารี” & “Convention: เมืองแห่งสันติภาพ”

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Six areas of Focus
» Special Scoop “My King”
» Insider “Convention: Musical Melange”

Click here

มกราคม-กุมภาพันธ์ (January-February)

ในฉบับ
» บทความ “การพูดที่สนับสนุนการขจัดข้อโต้แย้ง”
» สกู๊ปพิเศษ “ภารกิจฉุกเฉิน” & “ภัยพิบัติ..เรื่องใกล้ตัวโรตารี”
» Convention: อาหารภาคใต้

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Article “Speaking our for Conflict resolution”
» Special Scoop “In case of emergency” & “Disaster … A matter close to Rotary”
» Convention “Southern Food”

Click here

มีนาคม-เมษายน (March-April)

ในฉบับ
» สกู๊ปพิเศษ “Multidistrict Conference”
» บทความ “What it’s Like”
» Convention: “การประชุมทัศนศึกษา”

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Special Scoop “Multidistrict Conference”
» Article “What it’s Like”
» Convention “Field Trips”

Click here

พฤษภาคม-มิถุนายน (May-June)

ในฉบับ
» สนเทศโรตารี
» ประกวดภาพถ่าย “จับจ้อง มองใจ ผู้ชนะรางวัล”
» Convention

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Rotary Information
» Special Scoop “Focus on our contest winners”
» Rotary International Convention

Click here

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการผู้ช่วย
อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330)
นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ (3340)
อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350)
อน.ณรัทฐา สีน้ำเงิน (3360)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (3330)
ผวภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ (3340)
ผวภ.เจสัน ลิม (3350)
ผวภ.อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330)
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340)
อผภ.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (3350)
อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360)
ผวล.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330)
ผวล.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340)
ผวล.มารศี สกุลหลิว (3350)
ผวล.นิธิ สูงสว่าง (3360)


ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org