โครงสร้างของเรา

โรตารีประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน หัวใจของโรตารีซึ่งก็คือสโมสรของเราอันได้รับการสนับสนุนจากโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี

สโมสรโรตารีเป็นที่รวมบุคคลที่มีจิตใจเสียสละซึ่งมาอยู่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ และลงมือทำงาน

โรตารีสากลสนับสนุนสโมสรโรตารีทั่วโลกโดยการประสานงานโปรแกรม การรณรงค์ และความคิดริเริ่มต่างๆ ทั่วโลก

มูลนิธิโรตารีใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากความเอื้อเฟื้อเพื่อให้ทุนแก่โครงการต่างๆ ที่กระทำโดยโรแทเรียนและผู้ร่วมโปรแกรมในชุมชนทั่วโลก ในฐานะที่เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร เงินทุนทั้งหมดของมูลนิธิมาจากการบริจาคโดยสมัครใจจากโรแทเรียนและมิตรสหายที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในอันที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น

ทั้งสโมสรโรตารี โรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงชุมชนของเราและชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

หุ้นส่วนผู้ร่วมโปรแกรมของเรา
เมื่อโรตารีทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เราเพิ่มทวีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละองค์กรเองซึ่งเราเรียกว่า “ปฏิกิริยาโรตารี” (Rotary effect) เราทำงานร่วมกับหุ้นส่วนต่างๆ มากมาย อันได้แก่ ตั้งแต่ธนาคารอาหารในท้องถิ่นจนถึงองค์กรเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก

หากท่านต้องการที่จะร่วมโปรแกรมกับสโมสรในท้องถิ่น หรือแม้แต่องค์กรระดับโลก
สามารถเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมโปรแกรมของโรตารีได้ที่ My Rotary บนเว็บไซต์ www.rotary.org

ผู้นำของเรา
การเป็นผู้นำของโรตารีต้องมีอะไรบ้าง?  คุณธรรม ความเชี่ยวชาญ และพันธสัญญาที่จะบำเพ็ญประโยชน์คุณลักษณะทั้งหมดที่ทำให้สมาชิกโรตารีมีความโดดเด่น เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้ในตำแหน่งของเราทุกๆ ตำแหน่ง รวมทั้งผู้ที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้นำของโรตารีสากล ประธานและกรรมการมูลนิธิที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานของมูลนิธิโรตารี รวมทั้งเลขาธิการและเจ้าหน้าที่บริหารของเราซึ่งดูแลรับผิดชอบองค์กรในระยะยาว สมาชิกของแต่ละสโมสรโรตารีก็เลือกตั้งผู้นำของพวกเขาเอง

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
มิถุนายน 2557