การแบ่งภาคโรตารีในประเทศไทย
ทำเนียบผู้ว่าการภาค


การแบ่งภาคโรตารีในประเทศไทย


ปี 2557 ก่อตั้งสโมสรโรตารีใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ชื่อว่า "Rotary Club of Yangon" สังกัดภาค 3350 โรตารีสากล
ปี 2549 ก่อตั้งสโมสรโรตารีใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชื่อว่า "Rotary Club of Vientiane" สังกัดภาค 3360 โรตารีสากล
ปี 2538 ก่อตั้งสโมสรโรตารีในประเทศกัมพูชา ชื่อว่า "Rotary Club of Phnom Penh" สังกัดภาค 3350 โรตารีสากล
ปี 2535 โรตารีในประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 จนถึงปัจจุบัน
ปี 2533 ภาค 335 เปลี่ยนเป็น ภาค 3350 และ ภาค 336 เปลี่ยนเป็น ภาค 3360
ปี 2529 ภาคโรตารี 335 ได้แยกออกเป็นสองภาค คือ ภาค 335 และภาค 336
ปี 2525 ภาคโรตารี 330 ได้ออกเป็นสองภาค โดยสโมสรโรตารีในประเทศไทยมีภาคของตนเอง คือ ภาคโรตารี 335 มี อผภ.โรจน์วิทย์ เปเรร่า เป็นผู้ว่าการภาคคนแรก
ปี 2500 ภาคโรตารี 46 เปลี่ยนเป็น ภาคโรตารี 330 ประกอบด้วยสโมสรโรตารีใน 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
ปี 2491 ภาคโรตารี 80 เปลี่ยนเป็น ภาคโรตารี 46
ปี 2478 ภาคโรตารี บี ได้เปลี่ยนเป็น ภาคโรตารี 80 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการภาคโรตารี 80 เป็นบุคคลแรก
ปี 2473 สโมสรโรตารีแห่งแรกได้รับการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ชื่อว่า "สโมสรโรตารีกรุงเทพ" โดยโรตารีสากลจัดให้อยู่ใน "ภาคโรตารีชั่วคราว บี" (Provisional District "B")