คติพจน์ประจำปี

คติพจน์ประธานโรตารีสากล ปี 2560-61
แผ่นพับคติพจน์และการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสาลก ปี 2560-61
โลโก้คติพจน์ประธานโรตารีสากล
2017-18 Presidential Theme & Citation
RI Theme Logo

คติพจน์ประธานโรตารีสากล ปี 2559-60
คติพจน์และการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล ปี 2559-60
โลโก้คติพจน์ประธานโรตารีสากล
2016-17 Presidential Theme & Citation
RI Theme Logo