เยาวชน

การประกาศเกียรติคุณของโรตารีสำหรับสโมสรโรทาแรคท์ ปี 2560-61

แบบฟอร์มการรับรองสโมสรอินเทอร์แรคท์

การประกาศเกียรติคุณของโรตารีสำหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์ ปี 2560-61

คู่มืออินเทอร์แรคท์ (Interact Handbook)

คู่มือโรทาแรคท์ (Rotaract Handbook)

แผ่นพับอินเทอร์แรคท์ (Interact Brochure) 600TH - 212(208)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการชนรุ่นใหม่ (An Introduction to New Generation Service) 735TH - 611(411)

อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์

อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์