ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand) เป็นศูนย์ประสานงานของสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ก่อตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่ภาค 3350 และ 3360 (ขณะนั้นมีเพียง 2 ภาค) ณ เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2535 และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิภาคโรตารีไทย (Thai Rotary Districts Foundation) มีที่ทำการอยู่ ณ ห้องชุดเลขที่ 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ศูนย์โรตารีฯ ทำหน้าที่ประสานงานและให้บริการแก่โรแทเรียน สโมสรและภาค, แปลเอกสารโรตารีเป็นภาษาไทย, ผลิตนิตยสารโรตารีประเทศไทย เป็นต้น มีคณะกรรมการบริหารฯ ที่มาจากโรแทเรียนทั้ง 4 ภาคเป็นองค์บริหาร

หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็นผู้ประสานงานระหว่างสโมสร ภาคและโรตารีสากล
  • ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของโรตารี
  • แปลเอกสารและบทความต่างๆ จากโรตารีสากล
  • เป็นสถานที่ประชุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรและภาค
  • ห้องสมุดซึ่งรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของโรตารี
  • ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือในเรื่องของโรตารีตามที่ได้รับการร้องขอ
  • เป็นผู้ผลิตนิตยสารโรตารีฉบับภูมิภาคอย่างเป็นทางการของโรตารีสากล

ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Facebook.com/Rotary Thailand - โรตารีประเทศไทย หรือติดต่อกับเราได้ที่อีเมล : info.rotarythailand@gmail.com



ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info.rotarythailand@gmail.com