Rotary Centre in Thailand

คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2565-67


อผภ.สมภพ ธีระสานต์
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ

อผภ.ศิริ เอี่ยมจำรูญลาภ
รองประธานคนที่ 1

อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
รองประธานคนที่ 2 และกรรมการแปล

อผภ.นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี
รองประธานคนที่ 3

อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
บรรณาธิการนิตยสาร

อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ
กรรมการห้องสมุด

อผภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
กรรมการประชาสัมพันธ์

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
กรรมการการเงินและเลขานุการ

ผวภ.ชัชวาล เตละวาณิชย์
ภาค 3330 โรตารีสากล

อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
ภาค 3330 โรตารีสากล

ผวล.จักรชัย วิสุทธากุล
ภาค 3330 โรตารีสากล

ผวภ.วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ภาค 3340 โรตารีสากล

อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร
ภาค 3340 โรตารีสากล

อผภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์
ภาค 3340 โรตารีสากล

อผภ.วิมล คชินทักษ
ภาค 3340 โรตารีสากล

อผภ.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
ภาค 3340 โรตารีสากล

ผวล.แสงทิวา ทองอู่ฉาง
ภาค 3340 โรตารีสากล

ผวภ.วิชัย ชีวกนิษฐ์
ภาค 3350 โรตารีสากล

อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล
ภาค 3350 โรตารีสากล

อผภ.สมศรี เมฆธน
ภาค 3350 โรตารีสากล

อผภ.ศ.คลีนิก นพ.วิรุณ บุญนุช
ภาค 3350 โรตารีสากล

ผวล.ภัทร์ศรี สุวิมล
ภาค 3350 โรตารีสากล

ผวภ.ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
ภาค 3360 โรตารีสากล

อผภ.ชำนาญ จันทร์เรือง
ภาค 3360 โรตารีสากล

อผภ.สมชาย เกิดเดโช
ภาค 3360 โรตารีสากล

อผภ.จิระยุทธ หิรัณยวัฒน์
ภาค 3360 โรตารีสากล

ผวล.อภิศักดิ์ จอมพงษ์
ภาค 3360 โรตารีสากล

คณะที่ปรึกษา


PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์
ประธานคณะที่ปรึกษา

PRID ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
สโมสรโรตารีบางรัก

อผภ.สมภพ สุขสิงห์
สโมสรโรตารีคันนายาว

อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์
สโมสรโรตารีลำปาง

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
สโมสรโรตารีตรัง

อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ
สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์

อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สโมสรโรตารีเชียงราย

ทำเนียบประธานศูนย์โรตารีฯ

PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์ ปี 2535-41
อผภ.โกวิท สุวรรณสิงห์ ปี 2541-45
อผภ.สมภพ สุขสิงห์ ปี 2545-47
อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์ ปี 2547-49
อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ปี 2549-51
อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร ปี 2551-53
อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล ปี 2553-55
อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ ปี 2555-57
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ปี 2557-59
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล ปี 2559-61
PRID ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ปี 2561-63
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา ปี 2563-65


ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info.rotarythailand@gmail.com