Rotary Centre in Thailand

2557-58 / 2014-15

กรกฎาคม-สิงหาคม (July-August)

ในฉบับ
» มองโรตารี
» เจาะใจประธานโรตารีสากล แกรี ซี.เค. ฮวง
» Rotary in Action
» Is it (Rotary) Fun?
» การประชุมใหญ่โรตารีในประเทศบราซิล
» เรื่องราวดีๆ โรตารีรอบโลก
» หนีจากความวุ่นวาย

คลิ้กเพื่ออ่าน

กันยายน-ตุลาคม (September-October)

ในฉบับ
» จากใจ ... อน.อาโนด์ เวอสทราเทอะ
» บทความ ... ก้าวสู่ชั้นธุรกิจ
» ตอนนี้การจ่ายเงินง่ายขึ้นแล้ว
» Rotary in Action
» คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ว่าการภาค
» Sao Paulo มีอะไรให้เลือกมากมาย
» การประชุมใหญ่โรตารีสากล
» เรื่องราวดีๆ โรตารีรอบโลก
» ข่าว การศึกษา และการวิจัยในปัจจุบัน
» ประเพณีถือศีลกินผัก

คลิ้กเพื่ออ่าน

พฤศจิกายน-ธันวาคม (November-December)

ในฉบับ
» ข่าว การศึกษา และการวิจัยในปัจจุบัน
» บทความ ทำสิ่งที่ถูกต้อง
» การประชุมใหญ่โรตารีสากล
» Rotary in Action
» เมื่อผู้ว่าฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
» เรื่องราวดีๆ โรตารีรอบโลก
» Thai Rotary Day
» RYLA
» การบริจาคเข้ากองทุนถาวรและการบริจาครายใหญ่
» วันเป็งปุ๊ด

คลิ้กเพื่ออ่าน

มกราคม-กุมภาพันธ์ (January-February)

ในฉบับ
» ข่าว การศึกษา และการวิจัยในปัจจุบัน
» บทความ ยูเรก้า
» Rotary vs Lions
» โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนโรตารี ภาค 3350
» เรื่องราวดีๆ โรตารีรอบโลก
» Rotary in Action
» โรตารีในยูเอ็น
» การประชุมใหญ่โรตารีสากล
» Thai Rotary Day
» วันตรุษจีน

คลิ้กเพื่ออ่าน

มีนาคม-เมษายน (March-April)

ในฉบับ
» ข่าว การศึกษา และการวิจัยในปัจจุบัน
» เปิดใจประธานโรตารีสากลรับเลือก
» สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญอาวุโส
» โปรแกรมทุน (นักศึกษา) สันติภาพ
» เรื่องราวดีๆ โรตารีรอบโลก
» Rotary in Action
» Multi-Districts PETS 2015-16
» ขอยกย่องห้องสมุด
» การประชุมใหญ่โรตารีสากล
» นิตยสารโรตารีของเรา
» 10 คำถาม-คำตอบ กับกรรมการบริหารโรตารีสากลรับเลือก
» วันสงกรานต์
» วันชิงหมิง

คลิ้กเพื่ออ่าน

พฤษภาคม-มิถุนายน (May-June)

ในฉบับ
» ข่าว การศึกษา และการวิจัยในปัจจุบัน
» เจฟฟ์ บริดเจส กับ บิลลี่ ชอร์
» Rotary in Action
» บทส่งท้ายผู้ว่าการภาค
» มุมมองโรตารี
» เรื่องราวดีๆ โรตารีรอบโลก
» การสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารี
» การประชุมใหญ่โรตารีสากล
» การประชุมใหญ่ประจำปีของภาค 3340
» โรตารีวาไรตี้
» ผลการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารี ปี 2557-58

คลิ้กเพื่ออ่าน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง

กองบรรณาธิการ
อผภ.ประเสริฐ ฟักทองผล (3330)
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340)
อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล (3350)
อผภ.ชำนาญ จันทร์เรือง (3360)
ผวล.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (3330)
ดนุชา ภูมิถาวร
จิตราพร สันติธรรมเจริญศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org