ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
3330
2,320 (2,348)
101 (101)
540 (572)
31 (32)
3340
1,394 (1,352)
63 (63)
55 (55)
5 (5)
3350
3,139 (3,041)
119 (119)
191 (183)
27 (27)
3360
1,431 (1,422)
70 (70)
377 (377)
13 (13)
Total
8,284 (8,163)
353 (353)
1,163 (1,187)
76 (77)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม


ประมวลภาพพิธีเปิดศาลาการุณย์

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกันยายน

32 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International


District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3330 | ภาค 3350 | Rotary News Thailand | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org