ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
Worldwide
1,184,544 (1,166,331)
36,875 (36,849)
174,216 (207,961)
11,162 (10,310)

3330
2,326 (2,254)
102 (101)
249 (266)
27 (29)
3340
1,407 (1,311)
64 (64)
99 (55)
5 (5)
3350
3,295 (3,037)
128 (122)
482 (301)
29 (29)
3360
1,399 (1,413)
71 (69)
299 (268)
14 (15)
Total
8,427 (8,015)
365 (356)
1,129 (890)
75 (78)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

บทความ
» "ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 30 ปี แห่งการร่วมใจและให้บริการ"
» "สนเทศโรตารี"
» "ในมุมมองของพนักงาน"
» "เปลี่ยนขวดไวน์ให้เป็นทราย"
» "เข้าห้องสมุด ศูนย์โรตารีฯ"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ดาวน์โหลดนิตยสาร


English Edition

Article
» "Rotary Centre in Thailand for 30 years of collaboration and service"
» "Rotary Information"
» "Turning wine bottles back into sand"
» "Going to the Library"

Click for e-magazine

Download magazine


อ่านนิตยสารฉบับย้อนหลัง


ประมวลภาพพิธีเปิดศาลาการุณย์

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

33 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

                     

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info.rotarythailand@gmail.com