Rotary Centre in Thailand

Service Above Self - บริการเหนือตนเอง

โรตารีคืออะไร

โรตารีคือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วโลกซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพ พร้อมทั้งช่วยสร้างไมตรีจิตและสันติสุขในโลก

วัตถุประสงค์ของโรตารีคือ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนและส่งเสริม:

หนึ่ง เสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์
สอง ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การตระหนักในคุณค่าของอาชีพที่มีประโยชน์ทุกอาชีพ และความภาคภูมิใจในอาชีพของโรแทเรียนแต่ละคนที่จะใช้เป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
สาม การใช้อุดมการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชนของโรแทเรียนแต่ละบุคคล
สี่ เพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ โดยผ่านมิตรภาพของผู้ที่มีธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ซึ่งเชื่อมโยงกันในอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์

วิสัยทัศน์ของโรตารี

ด้วยการร่วมมือกัน เราย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึ่งผู้คนมารวมกัน และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยืนยาวระหว่างกันในโลก ในชุมชนและในตัวของเราเองสโมสรโรตารีมากกว่า 35,000 สโมสรในกว่า 221 ประเทศและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สร้างสรรค์โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อจัดการกับเรื่องที่ท้าทายในปัจจุบัน รวมทั้งการรู้หนังสือ โรคภัยไข้เจ็บ ความหิวโหย ความยากจน การขาดแคลนน้ำสะอาด และความห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม"

สโมสรโรตารีในประเทศไทย

โรตารีในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือภาค 3330 3340 3350 และ 3360 มีโรแทเรียนรวมประมาณ 8,000 คน ซึ่งเป็นสมาชิกในสโมสรทั้งหมดประมาณ 350 สโมสร

ภาค 3330 ครอบคลุมจังหวัดในภาคใต้ ภาคตะวันตก รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวม 23 จังหวัด

ภาค 3340 ครอบคลุมจังหวัดในภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 27 จังหวัด

ภาค 3350 ครอบคลุมจังหวัดในภาคกลางจนถึงนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ รวม 13 จังหวัด รวมถึงประเทศเมียนม่าร์และกัมพูชาด้วย

ภาค 3360 ครอบคลุม 14 จังหวัดในภาคเหนือ รวมถึงประเทศลาวด้วย

สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวโรตารี ติดต่อได้ที่

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719
E-mail: info@rotarythailand.org