Rotary Centre in Thailand

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

บ้านเสาวัด หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครความเป็นมา

จากเมื่อครั้งอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อเดินทางไปรับหน้าที่ประธานโรตารีสากลเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2543 และได้รับพระราชทานคำแนะนำที่ท่านได้ติดตัวมาใช้จนทุกวันนี้ นั่นก็คือ ถึงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งอะไรก็ตาม แต่ถ้ามีอะไรที่จะสามารถทำได้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของเราหรือเพื่อช่วยคนที่ยากจน ... เราจะต้องทำ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า หากมีน้ำเพียงพอ ก็สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น

แต่นั่น มิใช่งานง่ายเลย การหาแหล่งน้ำนั้นต้องมีความเชื่อมั่น ความเพียรพยายาม และการมุมานะทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานซึ่งมีน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอให้ชาวนาทำไร่ไถนา ปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ

พระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความจำเป็นอันเร่งด่วนของการมีอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และปล่อยน้ำในฤดูแล้ง สู่ไร่นาเพื่อการเพาะปลูก พระองค์ทรงริเริ่มการสร้างแก้มลิงด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบพิเศษรายปีเพื่อสร้างแก้มลิงต่อ จนกระทั่งบัดนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องการแก้มลิงอย่างยิ่งยวดและเร่งด่วน

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่เมื่อโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำช่วงเพาะปลูกและปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างยั่งยืน

แก้มลิงของโรตารีนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีความยาว 1,000 เมตร กว้าง 812 เมตรและลึก 3.5 เมตร โดยขุดลอกดินโคลนและหินออกประมาณ 2,108,750 คิวบิกเมตร ในฤดูแล้งจะสามารถเก็บกักน้ำฝนได้ประมาณ 2.4 ล้านคิวบิกเมตร เพียงพอให้ชาวไร่ชาวนานับหมื่นรายทำการเพาะปลูกในยามฟ้าฝนไม่เป็นใจ เอื้อให้ปลูกพืชได้ปีละ 2-3 ครั้ง เพิ่มพูนรายได้ครัวเรือนของชาวนาและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

จดหมายข่าว

ประโยชน์ใช้สอยภายในโครงการ ได้มีการสร้างศาลาอเนกประสงค์ชื่อว่า "ศาลาการุณย์" สามารถใช้เป็นสถานที่ประชุม ทำกิจกรรมหรือฝึกอาชีพ รวมถึงการสร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาริมน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ชาวบ้านรอบๆ โครงการมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
โครงการน้ำสะอาด ภายในบริเวณพื้นที่โครงการได้มีการสร้างโรงกรองน้ำสะอาดเพื่อให้ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน (รอบแก้มลิง) สามารถหาซื้อน้ำดื่มสะอาดได้ในราคาถูก และมีรายได้เพื่อเป็นกองทุนหมู่บ้านต่อไป

การร่วมแรงร่วมใจ การทำโครงการครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมิตรโรแทเรียน ภาคเอกชน และประชาชนที่ทราบข่าวร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ คณะกรรมการโครงการ ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบแก้มลิงที่ได้ร่วมลงแรงเพื่อทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินนักร้องนักแสดงนำโดยคุณเศรษฐา และคุณอี๊ฟ พุทธธิดา ศิระฉายา ที่ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ที่ด้านหน้าของศาลาการุณย์ได้มีการทำป้ายรายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการทำโครงการอยู่ด้วย

ต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดที่ถูกนำมาปลูกภายในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับแก้มลิงหนองโนนต่ายทั้งสิ้น