Rotary Centre in Thailand

ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย
RI Fiscal Agent in Thailand


อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์
ปี 2559 (2016)-ปัจจุบัน

หน้าที่รับผิดชอบ

รายละเอียดทั่วไป

          ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย คือ อาสาสมัครโรแทเรียนซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการธนาคารภายในแต่ละประเทศ และรายงานไปยังโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี (เรียกรวมกันว่าโรตารี) กิจกรรมนี้รวมไปถึงการรับชำระเงิน (รับเงิน) ให้โรตารีและทำการจ่ายเงินต่าง ๆ (จ่ายเงิน) ในนามของโรตารี

          ผู้แทนดูแลการเงินฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการและรายงานต่อเลขาธิการผ่านผู้ควบคุมการเงิน (Controller) ของโรตารีสากล

หน้าที่

1. การเก็บเงิน
 • ผู้แทนดูแลการเงินเก็บเงินค่าบำรุงครึ่งปี ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่ประจำปี (Convention) รวมทั้งเงินบริจาคให้มูลนิธิโรตารี และรายงานถึงสำนักงานใหญ่โลกทุกสัปดาห์
 • ทำรายงานแยกการจ่ายให้แก่โรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีออกจากกัน โดยใช้แบบตาราง (template) การรับเงินที่เหมาะสมตามที่สำนักงานใหญ่จัดให้
2. การจ่ายเงิน
 • ผู้แทนดูแลการเงินฯ จะช่วยฝ่ายชำระเงิน (Account Payable) ดำเนินการเกี่ยวกับแบบฟอร์มการสั่งจ่ายพิเศษ (Special Payment Authorization - SPA) ที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา (ภายใน 3 วันทำการ)
 • ผู้แทนดูแลการเงินฯ ไม่มีหน้าที่ในการอนุมัติ SPA อย่างไรก็ตามจำเป็นที่ผู้แทนดูแลการเงินฯ ต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อที่จะทำให้มั้นใจว่า จ่ายเงินตาม SPA ตามที่กำหนดด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ

วาระการทำหน้าที่

          ผู้แทนดูแลการเงินฯ มีวาระการทำหน้าที่ 1 ปีโรตารี โดยอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกในแต่ละปีแต่ไม่เกิน 5 ปี หากคณะกรรมการบริหารมิได้มีมติเป็นอื่นด้วยเหตุผลของการปฎิบัติงานอื่น ๆ ผู้แทนดูแลการเงินฯ จะต้องลงนามรับทราบในจดหมายแต่งตั้งซึ่งระบุวาระการทำหน้าที่

การส่งเงินค่าบำรุงโรตารีสากล

การส่งเงินค่าบำรุงฯ จะแบ่งเป็น 2 งวด คือ
      งวดแรก วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม
      งวดสอง วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน
 • การส่งค่าบำรุงฯ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรตารีสากล  จะต้องทำเช็ค (หากเป็นสโมสรในกรุงเทพ/ปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (สโมสรในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย “Rotary International” เป็นเงินบาทเท่านั้น
  การส่งเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร***
  บัญชี "Rotary International"
  ธนาคาร กสิกรไทย
  เลขที่ 028-2-67821-7

 • การส่งเงินบริจาคให้มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล จะต้องทำเช็ค (หากเป็นสโมสรในกรุงเทพ/ปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (สโมสรในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย “The Rotary Foundation of Rotary International” เป็นเงินบาทเท่านั้น
  การบริจาคเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร***
  บัญชี "The Rotary Foundation of Rotary International"
  ธนาคาร กสิกรไทย
  เลขที่ 028-2-68122-6

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค

สโมสรส่งเงินค่าบำรุงฯ หรือเงินบริจาคมายัง
อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์ (ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
75/82-83 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ ***     ในกรณีโอนเงิน จะต้องส่งสลิปเงินโอนทันทีพร้อมใบแจ้งหนี้ (สำหรับค่าบำรุงฯ) หรือชื่อผู้บริจาค (สำหรับเงินบริจาค) พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ ทางอีเมล rotaryfath@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับแจ้งทางไลน์หรือโทรศัพท์)

เมื่อผู้แทนดูแลการเงินฯ ได้รับเงินค่าบำรุงฯ และเอกสารแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง จะออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับไปยังสโมสรเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ทำเนียบผู้แทนดูแลการเงินฯ

อผภ.โกวิท สุวรรณสิงห์ ปี 2541-2543 (1998-2000)
อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์ ปี 2543-2548 (2000-2005)
อผภ.สมภพ สุขสิงห์ ปี 2548-2550 (2005-2007)
อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์ ปี 2550-2556 (2007-2013)
อผภ.สมภพ สุขสิงห์ ปี 2556-2559 (2013-2016)