Rotary Centre in Thailand

ประมวลภาพพิธีเปิดศาลาการุณย์


พิธีมอบจักรยาน
โดย คุณศาสนะ รวมธรรม

พิธีเปิดศาลาการุณย์
โดย คุณศาสนะ รวมธรรม

บรรยากาศการแข่งขันเรือพาย
โดย คุณศาสนะ รวมธรรม

การแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา
โดย คุณศาสนะ รวมธรรม

ค่ำคืนวันที่ 31 สิงหาคม
โดย คุณศาสนะ รวมธรรม

ภาพบรรยากาศสวยๆ
โดย อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ
สโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรี

ภาพบรรยากาศสวยๆ
โดย อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ
สโมสรโรตารีดอยพระบาท

ภาพบรรยากาศสวยๆ
โดย คุณวาณิช โยธาวุธ
สโมสรโรตารีแม่สาย

ภาพบรรยากาศสวยๆ
โดย อน.วรรพา สิงห์ทอง
สโมสรโรตารีนครชัยศรี

ภาพบรรยากาศสวยๆ
โดย อน.อมร วิทยผโลทัย
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

วิดีทัศน์พิธีเปิดศาลาการุณย์
โดย อสมท.

สะเก็ดข่าว บึงแห่งความรัก
โดย ช่อง 7 สี

โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองโนนต่าย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่โรตารีในประเทศไทยร่วมมือกันดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปีได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการทำพิธีเปิดศาลาการุณย์และบึงแห่งความรักไปเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมา ตลอดพิธีเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านที่มาร่วมงาน

วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 15.30 น. ได้มีพิธีสวดถอดสวดถอน อันเป็นพิธีทางพุทธศาสนาตามความเชื่อของคนในชุมชน เพื่อเป็นการขับไล่ความไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายที่เชื่อกันว่าฝังอยู่หรือติดอยู่ในที่ต่างๆ นั้นหลุดออกไป และให้เกิดความเป็นสิริมงคล แล้วจึงเป็นพิธีมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน 200 คนจากโรงเรียนบ้านดงเสียว โรงเรียนบ้านนาหวาย และโรงเรียนบ้านเสาวัด หลังจากนั้นได้จัดมอบรถเข็นวีลแชร์ 50 คันให้แก่โรงพยาบาลอากาศอำนวยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม 9 แห่ง

วันที่ 31 สิงหาคม เวลา 10.00 น. เมื่อแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานพร้อมเพรียงกันที่ศาลาการุณย์แล้ว ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้น อดีตประธานโรตารีสากลพิชัย รัตตกุล ประธานโครงการฯ กล่าวถึงความเป็นมา และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายนพดล ไพฑูรย์ กล่าวขอบคุณโรตารี จากนั้นได้ร่วมกันเปิดแพรคลุมป้ายและปลูกต้นไม้ที่วงเวียนหน้าศาลาการุณย์ แล้วจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทั้งแขกผู้มีเกียรติ ชาวบ้าน หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสมาชิกโรตารีทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่าหนึ่งพันคน

ช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันเรือพาย 10 ฝีพาย การแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา การเดินแบบผ้าครามโดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวยให้เกียรติมาเดินแบบในครั้งนี้ด้วย เวลา 19.09 น. ท่านพิชัย รัตตกุล ได้เปิดการแสดงแสงสี “บึงแห่งความรัก” ท่ามกลางอากาศเย็นฉ่ำของสายฝนที่โปรยปรายและความตื่นตาในความสวยงามของการจัดงาน จากนั้นเป็นการแสดงดนตรีที่มาสร้างความสนุกให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานจนถึงเวลา 21.30 น.

ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดโครงการ ทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

»  สูจิบัตรพิธีเปิดศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก  ดาวน์โหลด | อ่านแบบ E-book
»  Program card  Download | E-magazine

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

บ้านเสาวัด หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครความเป็นมา

จากเมื่อครั้งอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อเดินทางไปรับหน้าที่ประธานโรตารีสากลเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2543 และได้รับพระราชทานคำแนะนำที่ท่านได้ติดตัวมาใช้จนทุกวันนี้ นั่นก็คือ ถึงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งอะไรก็ตาม แต่ถ้ามีอะไรที่จะสามารถทำได้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของเราหรือเพื่อช่วยคนที่ยากจน ... เราจะต้องทำ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า หากมีน้ำเพียงพอ ก็สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น

แต่นั่น มิใช่งานง่ายเลย การหาแหล่งน้ำนั้นต้องมีความเชื่อมั่น ความเพียรพยายาม และการมุมานะทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานซึ่งมีน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอให้ชาวนาทำไร่ไถนา ปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ

พระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความจำเป็นอันเร่งด่วนของการมีอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และปล่อยน้ำในฤดูแล้ง สู่ไร่นาเพื่อการเพาะปลูก พระองค์ทรงริเริ่มการสร้างแก้มลิงด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบพิเศษรายปีเพื่อสร้างแก้มลิงต่อ จนกระทั่งบัดนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องการแก้มลิงอย่างยิ่งยวดและเร่งด่วน

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่เมื่อโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำช่วงเพาะปลูกและปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างยั่งยืน

แก้มลิงของโรตารีนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีความยาว 1,000 เมตร กว้าง 812 เมตรและลึก 3.5 เมตร โดยขุดลอกดินโคลนและหินออกประมาณ 2,108,750 คิวบิกเมตร ในฤดูแล้งจะสามารถเก็บกักน้ำฝนได้ประมาณ 2.4 ล้านคิวบิกเมตร เพียงพอให้ชาวไร่ชาวนานับหมื่นรายทำการเพาะปลูกในยามฟ้าฝนไม่เป็นใจ เอื้อให้ปลูกพืชได้ปีละ 2-3 ครั้ง เพิ่มพูนรายได้ครัวเรือนของชาวนาและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

จดหมายข่าว

วิดีทัศน์ทัศนียภาพมุมสูงโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย โดย คุณศาสนะ รวมธรรม ประโยชน์ใช้สอยภายในโครงการ ได้มีการสร้างศาลาอเนกประสงค์ชื่อว่า "ศาลาการุณย์" สามารถใช้เป็นสถานที่ประชุม ทำกิจกรรมหรือฝึกอาชีพ รวมถึงการสร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาริมน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ชาวบ้านรอบๆ โครงการมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อาคารบำบัดน้ำ โดยการนำน้ำจากแก้มลิงขึ้นมาบำบัดเพื่อใช้ในโครงการ

การร่วมแรงร่วมใจ การทำโครงการครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมิตรโรแทเรียน ภาคเอกชน และประชาชนที่ทราบข่าวร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ คณะกรรมการโครงการ ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบแก้มลิงที่ได้ร่วมลงแรงเพื่อทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินนักร้องนักแสดงนำโดยคุณเศรษฐา และคุณอี๊ฟ พุทธธิดา ศิระฉายา ที่ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด