ประธานฯ
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
ภาค 3330 โรตารีสากล
   
   
    รองประธานฯ
อผภ.ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ
สโมสรโรตารีขอนแก่น
ภาค 3340 โรตารีสากล
   
รองประธานฯ
อผภ.สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์
สโมสรโรตารีปทุมวัน
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
    รองประธานฯ
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สโมสรโรตารีเชียงราย
ภาค 3360 โรตารีสากล
   
กรรมการการเงิน
อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์
สโมสรโรตารีบางกะปิ
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการแปล
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล
สโมสรโรตารีนครราชสีมา
ภาค 3340 โรตารีสากล
   
กรรมการประชาสัมพันธ์
อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ
สโมสรโรตารีดอยพระบาท
ภาค 3360 โรตารีสากล
   
   
    บรรณาธิการบริหารนิตยสารโรตารีประเทศไทย
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
ภาค 3330 โรตารีสากล
   
กรรมการห้องสมุด
อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ
สโมสรโรตารีสวนหลวง
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
    เลขานุการ
อผภ.สมภพ ธีระสานต์
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
ภาค 3330 โรตารีสากล
   
กรรมการ
ผวภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ
สโมสรโรตารีสงขลา
ภาค 3330 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
อผภ.เธียรไชย นิยม
สโมสรโรตารีตรัง
ภาค 3330 โรตารีสากล
   
กรรมการ
อผภ.อรชร สายสีแดง
สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์
ภาค 3330 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
ผวล.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
ภาค 3330 โรตารีสากล

   
กรรมการ
ผวภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
สโมสรโรตารีหมากแข้ง
ภาค 3340 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
อผภ.สุวรรณ สรรภาภรณ์
สโมสรโรตารีจันทนิมิต
ภาค 3340 โรตารีสากล
   
กรรมการ
ผวล.เอกณรงค์ กองพันธ์
สโมสรโรตารีอุดรธานี
ภาค 3340 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
ผวภ.ไชยไว พูนลาภมงคล
สโมสรโรตารีปทุมวัน
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
กรรมการ
อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย
สโมสรโรตารีสวนหลวง
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
DGE Jason Lim
Rotary Club of Bangkok Bangna
D.3350 RI
   
กรรมการ
ผวภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์
สโมสรโรตารีเชียงใหม่
ภาค 3360 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
อผภ.นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีเชียงใหม่
ภาค 3360 โรตารีสากล
   
กรรมการ
อผภ.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ
ภาค 3360 โรตารีสากล
   
   
    กรรมการ
ผวล.อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ
สโมสรโรตารีลำปาง
ภาค 3360 โรตารีสากล
   

กรรมการ
อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร
สโมสรโรตารีนครราชสีมา
ภาค 3340 โรตารีสากล

   
   
    กรรมการ
RID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
สโมสรโรตารีบางรัก
ภาค 3350 โรตารีสากล
     
         
  คณะที่ปรึกษา      
       
อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล
สโมสรโรตารีธนบุรี
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
    อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล นรเศรษฐ ปัทมานันท์
สโมสรโรตารีบางรัก
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
อผภ.โกวิท สุวรรณสิงห์
สโมสรโรตารีธนบุรี
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
    อผภ.สมภพ สุขสิงห์
สโมสรโรตารีบางเขน
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์
สโมสรโรตารีลำปาง
ภาค 3360 โรตารีสากล
   
   
   

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
สโมสรโรตารีตรัง
ภาค 3330 โรตารีสากล

   
อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล
สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้
ภาค 3350 โรตารีสากล
   
   
  อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ
สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์
ภาค 3360 โรตารีสากล